Algemene Voorwaarden

 

 
 ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Site: door bedrijvenenwinkels.nl geëxploiteerde internet site houdende een bedrijvengids; b. Bedrijvenenwinkels.nl: Bedrijvenenwinkels, gevestigd te Amsterdam; c. Abonnee: de partij die een abonnementsovereenkomst sluit met bedrijvenenwinkels.nl; d. Naw-gegevens: bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats en rubriek, telefoonnummer, faxnummer; e. Aanvullende gegevens: postadresgegevens, e-mailadres, website -adres, contactpersoongegevens, KvK-nummer, bedrijfslogo, bedrijfsomschrijving, bedrijfsvideo en subrubriek. f. Standaard-abonneevermelding: vermelding in een zoekresultaat op basis van gekochte rubriek en maximaal 5 subrubrieken; g. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen bedrijvenenwinkels.nl en de Abonnee met betrekking tot de afname van de Dienst(en). h. Dienst(en): de Dienst(en) die bedrijvenenwinkels.nl op grond van de Overeenkomst tegen betaling aan de Abonnee levert.
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede op door bedrijvenenwinkels.nl gesloten Overeenkomsten met betrekking tot abonnementen op de Site en op alle overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door bedrijvenenwinkels.nl worden uitgevoerd. Abonnee aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 2.2 De toepasselijkheid van door Abonnee gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door bedrijvenenwinkels.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming Overeenkomst 3.1 Alle offertes van bedrijvenenwinkels.nl zijn vrijblijvend en blijven gedurende 14 dagen van kracht tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld staat. 3.2 Bedrijvenenwinkels.nl behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de aspirant Abonnee aansprakelijk te zijn. 3.3 Een Overeenkomst komt op één van der navolgende wijzen tot stand: 3.3.a bedrijvenenwinkels ontvangt van aspirant Abonnee een correct ingevuld en ondertekend ‘Acceptatieformulier’ van bedrijvenenwinkels.nl; 3.3.b bedrijvenenwinkels.nl ontvangt van aspirant Abonnee een correct ingevuld en volledig ondertekend formulier ‘Opdracht tot plaatsing’ van bedrijvenenwinkels.nl; 3.3.c bedrijvenenwinkels.nl ontvangt van aspirant Abonnee een bevestiging via email ‘Bevestiging opdracht bedrijvenenwinkels.nl’; 3.3.d door elektronische aanmelding, bijvoorbeeld via de website van bedrijvenenwinkels.nl; conform de instructies van bedrijvenenwinkels.nl. 3.4. Na totstandkoming van een Overeenkomst volgens het bepaalde artikel 3.3 zal bedrijvenenwinkels.nl zo spoedig mogelijk zorg dragen voor toegang tot de Dienst(en). De termijn van de Overeenkomst gaat in op de datum waarop bedrijvenenwinkels.nl de dienst(en) aan de Abonnee heeft geleverd. 3.5 Een door bedrijvenenwinkels.nl afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt te allen tijde als streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn. 3.6 Na de totstandkoming van de Overeenkomst is het zo dat gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens bedrijvenenwinkels.nl bindend zijn indien schriftelijk door bedrijvenenwinkels.nl bevestigd. 3.7 bedrijvenenwinkels.nl behoudt zich het recht voor om aanvragen voor een Dienst te weigeren, hetgeen aspirant Abonnee zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. bedrijvenenwinkels.nl is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.
 
Artikel 4 – Rechten en plichten Abonnee 4.1 Abonnee krijgt na totstandkoming van de Overeenkomst een username en password. Met deze gegevens is Abonnee gerechtigd in de database bij bedrijvenenwinkels.nl haar naw-gegevens danwel haar aanvullende gegevens te wijzigen danwel toe te voegen. Abonnee draagt zorg voor geheimhouding van de aan haar verstrekte username en password. 4.2 Abonnee heeft het recht binnen de op de Site aangegeven kaders een link naar eigen website en een logo op te nemen. Het is Abonnee toegestaan een link naar een site of sites van derden of banners op te nemen. 4.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van enige bepaling(en) in de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijke nadere Overeenkomst geldt alleen voor de daarin bepaalde gevallen. 4.4 Abonnee draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door bedrijvenenwinkels.nl niet volledig en/of niet tijdig en/of niet juist ontvangen mededelingen, die ofwel mondeling zijn gedaan danwel zijn overgebracht via transmissiemedia. 4.5 Abonnee staat er voor in dat de door haar aan de databank van bedrijvenenwinkels.nl toegevoegde informatie c.q. naw- en aanvullende gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de Abonnee de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. Abonnee vrijwaart bedrijvenenwinkels.nl voor alle schade voortvloeiende uit door Abonnee onjuist toegevoegde gegevens aan de databank.
 
Artikel 5 - Duur 5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk 2 maanden van te voren te gebeuren. Vervolgens ontvangt Abonnee een bevestiging, hetgeen bewijs van opzegging is. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor de betreffende 12 maanden volledig te worden voldaan. 5.2 Van een Overeenkomst deeluitmakende bijzondere producten, waarvan is aangegeven dat deze van tijdelijke aard zijn, worden na het verstrijken van de overeengekomen duur en/of bij (automatische) voortzetting van het contract, beëindigd en niet verlengd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. 5.3 Van
een Overeenkomst deeluitmakende bijzondere prijsaanbiedingen, waarvan is aangegeven dat de prijs van tijdelijke aard is, worden bij voortzetting van het contract, voortgezet tegen de dan geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 
Artikel 6 – Tarieven en betaling 6.1 Op iedere Overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door bedrijvenenwinkels.nl op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd. Een abonnement op bedrijvenenwinkels.nl voor bedrijven en instellingen is een standaard jaarlijks vast bedrag exclusief de wettelijke BTW. Kortingen zijn indien anders overeengekomen alleen voor nieuwe Abonnementen. De Orderbevestiging dient u binnen 14 dagen te betalen op rekeningnummer xx.xxx.xxx.xx  t.n.v. Bedrijvenenwinkels te Amsterdam o.v.v. het ordernummer. Na ontvangst van de betaling sturen wij een definitieve nota. Bedrijvenenwinkels.nl behoudt zich het recht voor om periodiek de abonnementsgelden te wijzigen. Bedrijvenenwinkels.nl zal de Abonnee middels e-mail berichten van de wijziging op de hoogte stellen. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de Overeenkomst c.q. abonnementsperiode, na afloop van de abonnementsperiode waarin de mededeling tot tariefwijziging is gedaan. 6.2 bedrijvenenwinkels.nl behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden. 6.3 Alle tarieven van bedrijvenenwinkels.nl zijn uitgedrukt in Euro. 6.4 Abonnee is gehouden de facturen binnen 14 dagen na datum van de factuur te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. 6.5 Bij niet tijdige en volledige betaling is de Abonnee in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door bedrijvenenwinkels.nl is vereist. 6.6 Indien er sprake is van een automatische incasso van het abonnementsgeld, wordt het abonnementsgeld automatisch geïncasseerd ten laste van het in de Overeenkomst vermelde rekeningnummer van Abonnee ten gunste van rekeningnummer xx.xxx.xxx.xx ten name van bedrijvenenwinkels.nl. De automatische incasso vindt ineens plaats binnen 8 dagen na factuurdatum of in de termijnen zoals in de Overeenkomst vermeld staat. 6.7 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn zal Abonnee daar middels e-mail van op de hoogte worden gesteld en is Abonnee gehouden het niet geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum alsnog te voldoen en ervoor zorg te dragen dat alle daarop volgende betalingen wel via de automatische incasso geïncasseerd kunnen worden. 6.8 In geval van verzuim is Abonnee over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Na ommekomst van een kalenderjaar zal de dan verschenen rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken. 6.9 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van Abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Abonnee verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 125,-. 6.10 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is bedrijvenenwinkels.nl gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de username en password), indien en zolang Abonnee niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens bedrijvenenwinkels.nl volledig heeft voldaan. 6.11 Tegenover de Abonnee strekt een bedrijvenenwinkels.nl getekend uittreksel uit haar administratie of een onderdeel daarvan, waaronder mede begrepen alle gegevens betreffende de Site en de vermelding daarop van de Abonnee tot volledig bewijs. De door bedrijvenenwinkels.nl gerapporteerde statistieken zijn leidend in bepaling van de prestatie.
 
Artikel 7 – Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen Site 7.1 bedrijvenenwinkels.nl staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de Site van tenminste 97%, waarbij non-beschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van bedrijvenenwinkels.nl liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van Abonnee) wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. bedrijvenenwinkels.nl is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. 7.2 bedrijvenenwinkels.nl is steeds gerechtigd de Site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van Site ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de Site.
 
Artikel 8 – Ongeoorloofde activiteiten 8.1 Abonnee is niet gerechtigd de Site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van ter zake relevante informatie. 8.2 Het is de Abonnee niet toegestaan de Site en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of de etiquette. De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming. 8.3 Indien bedrijvenenwinkels.nl van oordeel is dat Abonnee in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is bedrijvenenwinkels.nl gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het abonnement van Abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat Abonnee tot enige schadevergoeding of terugbetaling van abonnementsgelden gerechtigd is.
 
Artikel 9 – Privacy 9.1 Het is Abonnee bekend dat de door de Abonnee te verstrekken c.q. verstrekte persoonsgegevens door bedrijvenenwinkels.nl zullen worden opgenomen in een databank en verstrekt zullen worden aan derden in het kader van een internet bedrijvengids. 9.2 Abonnee geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende persoonsgegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.
 
Artikel 10 - Intellectuele eigendom 10.1 bedrijvenenwinkels.nl is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woord met betrekking tot de Site. Niets in deze Overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de Abonnee in. 10.2 In het geval bedrijvenenwinkels.nl in opdracht van Abonnee werkzaamheden voor Abonnee verricht of doet verrichten, vrijwaart Abonnee bedrijvenenwinkels.nl ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval bedrijvenenwinkels.nl gebruik maakt van door Abonnee aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst. 10.3 Abonnee staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van bedrijvenenwinkels.nl dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere Abonnees en vrijwaart bedrijvenenwinkels.nl voor alle aanspraken uit dien hoofde.
 
Artikel 11 – Aansprakelijkheid bedrijvenenwinkels.nl 11.1 De inhoud van de databanken wordt bepaald door de diverse Abonnees. bedrijvenenwinkels.nl is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk. 11.2 Abonnee vrijwaart bedrijvenenwinkels.nl voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de Site c.q. voortvloeien uit gebruik van de Site. 11.3 bedrijvenenwinkels.nl aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de Site kan/kunnen worden verkregen. 11.4 De enige aansprakelijkheid die bedrijvenenwinkels.nl kan aanvaarden en aanvaardt betreft de gegarandeerde beschikbaarheid van de Site. Ingeval de gegarandeerde beschikbaarheid in enige aaneengesloten periode van 12 maanden niet wordt behaald zal bedrijvenenwinkels.nl over de daarop volgende periode van drie maanden een korting op het abonnementsgeld verlenen van 25%. 11.5 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.
Artikel 12 – (Tussentijdse) beëindiging 1. Deze Overeenkomst kan –onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2- tussentijds, middels een aangetekend schrijven aan Abonnee met onmiddellijke ingang worden beëindigd door bedrijvenenwinkels.nl in elk van de navolgende gevallen: a. wanneer de Abonnee een of meer van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst niet nakomt; b. ingeval (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement van de Abonnee is aangevraagd.
 
Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle eventuele geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank.

Artikel 14 - Wij verklaren hierbij ook dat iedereen een volledige vermelding een jaar gratis krijgt, en daarna 40 euro exclusief 19% btw per jaar (die nooit verhoogt zal worden).

Hier klikken